Det här satsar vi på under år 2016

 1. År 2016 har det gått 60 år sedan återkomsten till Porkala. En specialutställning Vardagen efter 1956 i Degerby och på andra sidan Finska viken görs i museet, minnesåret uppmärksammas vid en gudstjänst i Degerby kyrka, vid Degerbydagen och tillsammans med föreningen Porkala Parentesens projekt.
 2. År 2017 har det gått 100 år sedan Finland blev självständigt. Finlands Hembygdsförbund har uppmanat alla museer att från sina samlingar välja ett föremål som berättar om orten, hembygden eller kanske hela Finland och anknyter till någon del av Finlands historia. Degerby förbereder under år 2016, uppmanar till förslag vid utställningsöppningen 26.4. och öppna byars dag 11.6. Föremålet kan sedan väljas under Degerbydagen 6.8.
 3. Som ett eget större projekt för 2017 förbereder byarådet en Porkalahandbok.
 4. Byarådet hyr fastigheten Rosenberg av Ingå kommun och förbättrar kontinuerligt både gård och byggnader.
 5. Byaträffar med högläsning, handarbete, kortspel, filmer ordnas.
 6. Byarådet anställer arbetskraft på timlönsbasis eller som köptjänster, efter behov.
 7. Praktikanter anlitas om sådana finns och en byahjälp anställs om NTM-centralen ger möjlighet.
 8. Byarådets samarbete med Ingå församling fortsätter.
 9. Bild- och föremålsarkivet baserat på Västerbottens museums Sofie-system fortsätter.
 10. Lekparken upprätthålls och utvecklas och kompletteras med sol- och regnskydd, nya bänkar och nytt staket.
 11. Informationen förbättras kontinuerligt via en byatidning, hemsidorna, facebook och en ny broschyr. Den senare eventuellt i samarbete med övriga museer i Ingå.
 12. Samarbetet med det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken fortsätter.
 13. Tillsammans med ockupationsmuseerna i Estland och Lettland och KGB-museet i Litauen siktar byarådet på ett Nordplus-projekt 2017. Tema: närhistorian, tolerans och förståelse.
 14.  Evenemangsplan för 2016:
 • Miniutställning och gudstjänst,  7 februari
 • Utställningsinvigning 26 april Blandade känslor / Ristiriitaisin tuntein / Mixed feelings
 • Öppna byars dag 11.6.
 • Degerbydagen den 6 augusti Jubileumsbetonat program
 • Forneldskvällen den 27 augusti
 • Jul i byn 26 november.
 • 1-24 december Degerby julkalender med besök hos företag, föreningar och olika verksamheter i byn.

 

Degerby byaråd rf

Verksamhetsberättelse

2015

Fastigheten Rosenberg stod i fokus under året – hyresavtalet med Ingå kommun förlängdes med 30 år och huvudbyggnaden förbättrades i hög grad tack vare Ingå Sparbanksstiftelses generösa bidrag. Igormuseets samlingar utökades både med föremål och bilder. Det elektroniska bildarkivet överfördes till Västerbottens museums server i Sverige. Byarådet stod för en stor del av de praktiska arrangemangen kring Degerbydagen och arrangerade för första gången också ett evenemang på Öppna byars dag i början av juni. Två nya unga guider skolades in på Igormuseet som hade en livlig säsong med närmare 3000 besökare.  Byarådets kontakter till Baltikum förstärktes via möjligheterna till ett gemensamt Nordplus-projekt. Också i år hemförde byarådets lag segern i Täkter byaråds tävling.

Fastigheten Rosenberg

Sedan det visat sig att Ingå kommuns generösa erbjudande att låta byarådet överta fastigheten Rosenberg för 50 000 euro inte kunde antas tog frågan en ny vändning. I maj undertecknades mellan kommunen och byarådet ett hyresavtal på 30 år. Byarådet betalar ingen hyra, men står för underhållskostnaderna och fungerar som informationspunkt. Ingå Sparbanksstiftelses bidrag på 16 000 euro kom därmed genast väl till pass: Huvudbyggnaden på Rosenberg målades utvändigt, fick en ny ytterdörr och en luftvärmepump. Skorstenen rensades också. På hösten installerades också en luftvärmepump i Igormuseet. För att minimera värmeförlusten sattes en ny ytterdörr in, tack vare en stor talkoinsats med Alf Hindersson i spetsen tillsammans med Bengt-Olof Wikström och Karl-Göran Karlsson.

Degerby på nätet

Webbsidorna på www.degerby.fi på fem språk har medfört en kraftig satsning på närhistoria och information om dagens händelser i Degerby. I synnerhet kontakten med de lokala företagen intensifierades via hemsidan. Under året öppnades också en facebooksida för Degerby. Den blev snabbt mycket frekventerad, men av en annan grupp än den äldre facebooksidan för Igormuseet, som hade sin egen besökargrupp.

Evenemang och möten

Byamötet med minnen från 60-talet för invånare vid Tomtesvängen och Degerbyvägen ordnades söndagen den 22 mars. Gun Rajalin, dotter till Degerbys legendariska köpmanspar Ossi och Anna-Lisa Ramstedt, berättade om livet i Degerby efter Porkala Parentesen.

Öppna byars dag lördagen den 11 juni ordnades som ett led i Nylands byars program, i Degerby som en öppning av årets utställningar.

Degerbydagen firades lördagen den 1 augusti med ett uppskattat program av Teddy Granroth på torget och med många besökare också på Igormuseet, i museishopen och vid potatislunchen på Rosenberg. Programmet planerades omsorgsfullt i samråd med ungdomsföreningen, marthorna, Folkhälsan och Degerby Deli, som alla bidrog med ekonomiskt understöd eller praktiskt arbete. MB Vehos ställde ut en ny Mercedesmodell, på Torbacka flygfält ordnades en modellplansuppvisning och  Lomamäen Lemmikkipuisto hade igen en egen avdelning i kyrkparken. Byarådet skötte också detta år fördelningen av torgplatser och marknadsföringen.

Forneldarnas natt den 29 augusti firades i Lomamäen Lemmikkipuisto. Tomas Nybondas underhöll med dragspelsmusik och sång. Åke Lindfors och Lena Selén bjöd på glimtar ur Torbacka bys historia. Mikko och Sharon Auri skötte tillsammans med familjen McArthur-Mortell arrangemangen, byarådet bidrog med marknadsföring och fyrverkeri.

Täkterdagens byatävling den 5 september resulterade i seger för Degerbylaget bestående av Runa Kraemer, André Nylund, Andreas och Jessica Elfving.

Gudstjänstgruppen har regelbundet sammanträtt onsdagen inför högmässorna i Degeby andra söndagen i månaden. Terese Norrvik har fungerat som sekreterare för gruppen, som efter förmåga försökt införa nya inslag i gudstjänsterna.

Kyrkkaffet efter församlingens gudstjänster i Degerby andra söndagen i månaden har klart medverkat till att höja gudstjänsternas besökarstatistik.  Friluftsgudstjänsten på Gutsåkers begravningsplats i juli måste på grund av regn flyttas till kyrkan där serverade byarådet kaffe, i övrigt har kyrkkaffena serverats på Rosenberg. Serveringen har genomgående skötts av talkokrafter, framförallt av Dita Karlsson

Urantiagruppen under ledning av Joel Rehnström samlades hela året på Rosenberg en till två gånger i månaden.

Jul i byn blev i år startskottet för byarådets julkalender som gick till företag, föreningar och skolan i byn och utmynnade i julaftonens gudstjänst i kyrkan. Seija Westerholm och Terese Norrvik vidtalade och koordinerade arrangemanget.

 

Hyresgäster

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också hyrt in sig för möten och dessutom har Rosenberg hyrts ut till privatpersoner för mindre sammankomster, som dop, begravningskaffe etc.

Degerby Igor-museet

Utställningarna förnyades under vinterns lopp och ytterligare en del på senhösten. Arbetet på den pedagogiska tidsresan genom parentesens historia inleddes under året, en tv-skärm installerades i museibyggnaden och ett nytt bildspel om återkomsten 1956 presenterades. Tekniken för ljud och filmer blev något mera komplicerad att åstadkomma och fick anstå till följande år. Kabanovvägen presenterades i en utställning i vitrinen, övriga nya utställningar berättade om Sjundbyvärdinnan Elsa Schulman-Lindebergs dagböcker, Karelarna i Degerby efter vinterkriget, Familjen Penttinens upplevelser i Sovjet,  BeWeShip. Totalantalet besökare blev strax under 3 000. På vintern  har museet och byakontoret hållit lördagsöppet, till övervägande del med talkokrafter.

Anställda

Sonja Bäckman fortsatte med arkivering och arbete med utställningarna när hennes anställning som sekreterare i Leader-projektet tog slut i slutet av november 2014. I juni blev hon moderskapsledig. Alexander Johansson anställdes som guide på museet och visade sig vara en mycket uppskattad guide och dessutom kunnig i datorteknik. Senare på sommaren anlitades också Sofia Wassholm som arkiverare, guide och hjälp på byakontoret. Både Alexander Johansson och Sofia Wassholm instruerades i Porkalas historia. Lena Selén har fungerat som oavlönad verksamhetsledare.

Byahjälp

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland leder och som gör det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös fortsatte under året till och med augusti.  Degerbybon Jouko Kautto utförde olika slags gårdsarbeten hos ett 10-tal beställare i Degerby, och skötte städning och renhållning på fastigheten Rosenberg.

Fotoarkivet på svensk server

Sonja Bäckman färdigställde under början av året överföringen av fotoarkivet till Västerbottens museums server. Ca 550 föremål och drygt 5 500 bilder fanns vid årets slut arkiverade i Sofies datasystem.

Byavimpel och Degerbymugg

På förslag av Caj Degerholm och i samarbete med ungdomsföreningens Johan Lindholm gjordes ett förslag till en Degerbyvimpel som nu finns till försäljning i en större och en mindre modell. Båda har haft god åtgång.  En Degerbymugg i två färgversioner har också fått god åtgång.

Anskaffningar

Byarådets äldsta dator, anskaffad 2004, upphörde att fungera i början av sommaren. Med den försvann också några värdefulla program vilket försvårade arbetet med fotoarkivet. Alexander Johansson åtog sig att mellan guidningarna och arbetet med arkivet bygga en ny dator, som därmed kunde förses med en betydligt högre prestanda än en färdigköpt dator.

En televisionsskärm anskaffades till museet och förses under år 2016 med teknik för visning också av filmer. Nya skyltar med en uppmaning till bilisterna att köra försiktigt i kyrkbyn har satts upp på Degerbyvägen.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Ingå församling, Porkala Parentesen rf , Lomalaiduns temabaserade Leader-projekt för utveckling av byaturismen, Suomen Maaseutuyrittäjät, föreningen Byaverksamhet i Finland och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. Förberedelserna för ett Nordplusprojektet har gjorts i samarbete med ockupationsmuseerna i Baltikum.

Marknadsföring

Årets marknadsföring inleddes på resemässan Matka 15 där Igor-guiderna Sonja Bäckman och Berndt Gottberg deltog i Västnylands avdelning.  Museet har en egen sida i byarådets hemsidor och finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt också i Visit Southpoint Finlands sidor och i Museiverkets museiportal. Byarådets verksamhet uppmärksammades i flera tidningar och i   Radio Vega.

Representation

Seija Westerholm har som styrelsemedlem deltagit i föreningen Västnylands byars möten. Lena Selén har fortsatt som vice ordförande i styrelsen för takorganisationen Porkala Parentesen rf.

Donationer

Igormuseet har under året fått föremål, bilder och böcker i donationer. Wilhelm Wadstein har donerat ett deaktiverat Degtarjev-gevär, Ingmar Hagman har bidragit med en rysk konservburk, Krister Nyholm har gett en rysk barnvagn som han fann i Getberg efter Parentesen, Ove Avellan har bidragit med flera föremål som han funnit på Skytts. En filt som gjordes inför aldrig förverkligade OS i Helsingfors 1940 har överlämnats av en donator som önskar vara anonym. Försvarshögskolan har donerat restexemplar av den första upplagan av boken Porkkala tapahtumien keskellä för försäljning i museishopen. Större bildsamlingar har donerats av Marianne Nyman, Karl-Göran Karlsson och Berit Malmström. Fotoarkivet har också erhållit ett tiotal bildsamlingar från boken om karelarna i våra svenskbygder.

Understöd

Fonderna har också under det här året stött byarådet. Det största understödet kom alltså från Sparbanksstiftelsen i Ingå som gav 16 000 euro för underhåll av fastigheten Rosenberg. Övriga understöd kom från Svenska kulturfonden 3000 euro, Sophie von Julins stiftelse 2500 euro och Museiverket 4500 euro.

Styrelsen

Byarådets styrelse har aktivt engagerat sig i verksamheten. Seija Westerholm tillträdde som ordförande vid årsmöte. Styrelsen har bestått av Caj Degerholm, vice ordförande, Gun-Britt Ålander, kassör, Terese Norrvik, sekreterare inom styrelsen, Andreas Elfving, Åke Lindfors,  Tom Räihä, Bengt-Olof Wikström,  ordinarie ledamöter. Revisor har varit Inger Qvist med Magnus Malmberg som suppleant. Lena Selén har fungerat som sekreterare utom styrelsen. Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten. Karl-Göran Karlsson har fungerat som Igor-sektionens ordförande med Berndt Gottberg som medlem.

Degerby den 22 mars 2016

Styrelsen