Presenteras på årsmötet 25.4. 2021

Resultaträkning och granskningsberättelse efter verksamhetsberättelsen

Degerby byaråd rf

Verksamhetsberättelse

2020

Dbr HÄNT 912Dbr HÄNT 912d

lundström2

Verksamhetsåret 2020, Degerby byaråds tjugotredje som registrerad förening, följde inte till fullo de planer som gjordes upp strax innan coronan slog till. Men alla planerade utställningar förverkligades och bortfallet av pensionärsgrupper ersattes åtminstone delvis av nya och intresserade åldersgrupper i synnerhet i samband med den gemensamma museidagen i september. Filmen om Västankvarn 1918 presenterades på hösten och boken Visit Porkkala-Udd blev verklighet i december, i gott samarbete med föreningen Porkala Parentesen rf.

Årets nyheter

Tack vare stöd från flera fonder kunde två stora projekt genomföras tros att coronaåret innebar ett klart mindre besökarantal.

Den femspråkiga guideboken Visit Porkkala-Udd som fick stöd från Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och William Thurings stiftelse redan 2016 kunde nu färdigställas tack vare stöd också från föreningen Porkala Parentesen,

Filmen Västankvarn 1918 färdigställdes som en del av det treåriga digitaliseringsprojekt som Svenska kulturfonden beviljat för åren 2019-2021. Filmen följs upp under 2021 med guidade rundturer till Västankvarn.

Tack vare stöd från Degerbybon Henrik Nysténs fond kunde också en utställningshelhet genomföras på temat lantbruk och nyröjning efter 1956.

Evenemang och möten

Av de evenemang som på förhand planerats för år 2020 förverkligades bara Öppna byars dag den 13.6. med en fåtalig men intresserad publik. Då presenterades årets nya utställningar på museet för bl.a. kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström. Museishopens nya utbud av läckra Degerbyprodukter presenterades av Veronika Bäckman.

Den gemensamma museidagen med Hangö frontmuseum och Kaarteen sotamuseo andra veckoslutet i september blev ett nytt inslag och en publiksuccé där Lundströms 50-talsbuss fungerade som dragplåster.

Kyrkkaffet efter församlingens gudstjänster i Degerby en gång i månaden har samlat besökare sedan 2013 och alltid föregåtts i veckan innan av gudstjänstgruppens möte, där aktuella ämnen diskuterats parallellt med bibeltexterna. Gruppens 82:a möte hölls i oktober och blev det sista för en lång tid framåt. Farsdagens gudstjänst hölls i vanlig ordning den 8 november, med kyrkkaffe efteråt, sedan dess har det bara hållits bönestunder i kyrkan.

Aktiva

Sonja Bäckman fortsatte att som konsult på köptjänstbasis hålla uppsikt över arkivet och bistå vid utställningarna och marknadsföringen. Som guide, arkiverare och teknisk expert fungerade Alexander Johansson som timanställd huvudsakligen i juli. Saga Eskman anställdes efter byahjälpstiden som guide och arkivarie på deltid. Lena Selén har fungerat som verksamhetsledare, guide och utställningsansvarig i samarbete med Berndt Gottberg. Anna Sindikayeva har anlitats som översättare. Karl-Göran Karlsson, Bengt-Olof Wikström och Alf Hindersson har bidragit med talkoinsatser.

Lönestödsprojekt

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland leder och som gör det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös fortsatte. Pol. mag. Sakari Haapamäki som inlett sin anställning föregående höst fortsatte till och med augusti. Han assisterade i arbetet med utställningarna och i byarådets Västankvarnprojekt. Från och med början av maj var Jouko Kautto anställd som byahjälp för ett år framåt.

Donationer

Byarådet har under året erhållit en stor mängd bilder som efterhand införts i arkivet.

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har ansvarat för arkivet med Saga Eskman och Alexander Johansson som medhjälpare. De arkiverade objekten är nu 8305 plus 39 utställningar.  En stor mängd objekt är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året och städats regelbundet.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf, Västnyländska kultursamfundets Vevi-projekt, Ingå musei- och hembygdsförening, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. Byarådet är också stödjande medlem av Museiföreningen i Finland.

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor och både byn och museet finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt i Museiverkets museiportal och på Visit-Kirkkonummis sidor. Byarådets verksamhet uppmärksammades i VN, Kirkkonummen Sanomat, Yle-Vega och Yle Länsi-Uusimaa..

Representation

Saga Eskman och Lena Selén har deltagit i Novagos marknadsföringskurs.

Understöd

Fonderna har också under det här året stött byarådet. Dessutom har vi fått bidrag för arkiveringen.

Sophie von Julins fond

7500

Nybygge, verksamhet

Kulturfonden

3000

verksamheten

Kulturfonden, 3-årsprojekt

8000

digitaliseringsprojekt

Henrik Nysténs fond

4000

Utställning

Hagastiftelsen

750

Lantbruksprojekt 2020

Ingå sparbanksstiftelse

4000

nybygge

Kultur- undervisningsministeriet-

2500

coronastöd

   ”

3000

coronastöd

Byamöten

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också disponerat mötesrummet för möten.

 

Styrelsen

Caj Degerholm in memoriam

Den 4 december nåddes byarådet av sorgebudet: Caj Degerholm hade avlidit efter en lång och svår sjukdomstid.

Caj Degerholm engagerade sig aktivt i byarådets verksamhet, först som medlem av styrelsen, och sedan 2019 som ordförande. Han bidrog med uppslag och idéer, engagerade föredragshållare och deltog i verksamheten. Degerbyvimpeln var ett av de projekt han framgångsrikt drev på.

På Caj Degerholms kraftfullt uttalade önskan utsåg styrelsen Kim Rajalin till hans efterträdare på ordförandeposten.

Styrelsen har i övrigt bestått av Tanja Ljungqvist, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Karl-Göran Karlsson, Leif  Nystén, Tom Räihä och Bengt-Olof Wikström.  Som revisor har Monica Westermarck fungerat med Magnus Malmberg som suppleant. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten.

Degerby den 16 mars 2021

Styrelsen för Degerby byaråd rf

Kim Rajalin, ordförande

Tanja Ljungqvist, vice ordförande                                      

Karl-Göran Karlsson

Leif Nystén

Tom Räihä 

Helena Selén              

Bengt-Olof Wikström

Resultat2021A

Granskning2020

 

 

Presenterades på årsmötet 13.6.2020

Balans- och resultaträkning och revisionsberättelse efter verksamhetsberättelsen

Degerby byaråd rf

Verksamhetsberättelse

2019

Dbr HÄNT 904b

kommunvapnetb

Degerbydagen, den trettionde i ordningen och enligt förhandsbedömningarna den sista, blev en framgång, i synnerhet för folkdräkterna som i stora mängder satte en färggrann prägel på dagen. Schottisen från museigården till torget väckte positiv uppmärksamhet. Tack till Cilla Törnblom och alla folkdansarna!

Nyheter

Museikortert blev årets nyhet som uppskattades stort och ökade antalet enskilda besökare. Byarådet deltog aktivt i arbetet för nya Östra Ingå vattenandelslag som startades den 24 april med sikte på att ge hela Degerby en ordnad vatten- och avloppsförsörjning. Degerby kommuns ursprungliga kommunvapen presenterades till allmän förvåning av Kommunstiftelsen.

Degerby Igor-museet

Årets utställningar lades delvis upp digitalt som en förövning för det digitalprojekt som ska vara genomfört 2021. Årets teman var: När marinbasen rustade upp för atomkrig, Uppbrott från den lyckliga byn, Kärlek över alla gränser, Återkomst och Kyrkkorset i Degerby. I det nya touchscreensystemet gjordes fyra utställningar på finska, fyra på svenska och en på engelska. Besökarantalet höll sig kring 3000, bland dem märktes Rysslands militärattaché med familj.

Evenemang och möten

De nya utställningarna invigdes i samband med Öppna byars dag den 8 juni. Rysk musik var temat för dagens program med Polina Aronson och Sergej Trofimov

Degerbydagen  lördagen den 3 augusti var den trettionde i ordningen och firades med folkdräkter som bärande tema och i gott samarbete med Degerby ungdomsförening. Ingå folkdansare med Cilla Törnblom och Ingolf Backman i spetsen ledde dansen som gick över museigården och fortsatte till torget. Publikuppslutningen var god och Degerbymarthornas våfflor som den här gången stektes på museigårdens såldes slut. Café Sidenvägen med Mia Hansson som koordinerande kraft sålde också slut sina exotiska produkter. På torget hade försäljarna god kommers och många intresserade samlades kring de stånd som Rosk´n Roll och Karis telefon delade ut information från. Nybildade Östra Ingå vattenandelslags information på Rosenberg med Kati Lunden som informatör drog proppfullt hus. På museet guidade Alexander Johansson och demonstrerade de allra första utställningarna gjorda i touchscreen-metoden.

Ett städtalko ordnades den 4 maj i samarbete med Ingå gårdsförening.

Forneldskvällen den 31 augusti hölls i keldjursparken med magikern Mano d´Oro och fyrverkeri som program.

En mycket uppskattad berättarkväll ordnades den 3 december med Henrik Ekberg som suverän föreläsare.

Gudstjänstgruppen har regelbundet sammanträtt onsdagen eller torsdagen en vecka eller två före högmässorna i Degerby andra söndagen i månaden. Terese Norrvik har fungerat som sekreterare för gruppen.

Kyrkkaffet efter församlingens gudstjänster i Degerby en gång i månaden har klart medverkat till att höja gudstjänsternas besökarstatistik. Serveringen har huvudsakligen skötts av talkokrafter.

Donationer

Byarådet har under året erhållit en stor mängd bilder som efterhand införts i arkivet. Jarl Österman har donerat Hindersmors kyrksjal och Ulli Malmström en ring från 1940-talets guldinsamling. Hans Baarman har bidragit med föremål upphittade i Kyrkslätt 1956 och sin mor Anita Hagelbergs bilder och minnen.

Anställda

Sonja Bäckman fortsatte att hålla uppsikt över arkivet och sköta en del av arkiveringen. Som guide, arkiverare och teknisk expert fungerade Alexander Johansson i juli, augusti, september. Saga Eskman som slutade sitt jobb som byahjälp i början av juni återanställdes av byarådet på sommaren med arkivering som huvuduppgift. Lena Selén har fungerat som oavlönad verksamhetsledare och guide. Berndt Gottberg har skött huvudparten av de beställda guideuppdrag som betalats direkt av besökarna. Under våren var Axell-studeranden Minmin Zhao praktikant i museet och gjorde bland annat en broschyr om museet på kinesiska.

Lönestödsprojekt

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland leder och som gör det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös fortsatte från föregående år och avslutades i början av juni. I början av året var pol.mag. Sakari Haapamäki provanställd en dag i veckan och övergick från och med den 1 september till en ettårig anställning med lönestöd från NTM-centralen. Han har arbetat med de kommande utställningarna för 2020 med huvudvikten vid museets Västankvarnprojekt.

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har under året ansvarat för arkivet med Saga Eskman och Alexander Johansson som medhjälpare. De arkiverade objekten är nu 8305 plus 39 utställningar.  En stor mängd objekt är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året. Ett nytt staket sattes upp med Karl-Göran Karlsson, Alf Hindersson, Bengt-Olof Wikström och Berndt Gottberg som talkokrafter.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf, Västnyländska kultursamfundets Vevi-projekt, Ingå musei- och hembygdsförening, Lomalaiduns Kylään.fi för utveckling av byaturismen, Suomen Maaseutuyrittäjät, Byaverksamhet i Finland, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. Byarådet är också stödjande medlem av Museiföreningen i Finland.

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor och finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt i Museiverkets museiportal och på Visit-Kirkkonummis sidor. Igormuseet finns med i Kylään.fi- sidorna. Byarådets verksamhet uppmärksammades i VN, Kirkkonummen Sanomat och Yle-Vega.

Representation

Sakari Hapamäki och Lena Selén har deltagit i museiverkets museikortskurs i Helsingfors 21.10. och i Novagos marknadsföringskurs 22.10. Jubilerande Degerby uf uppvaktades på sitt 110-årsjubileum med en Degerbyvimpel.

Understöd

Fonderna har också under det här året stött byarådet. Dessutom har vi fått bidrag för arkiveringen.

Sophie von Julins fond

4500

verksamheten

Kulturfonden

3000

verksamheten

Kulturfonden, 3-årsprojekt

3000

digitaliseringsprojekt

Museiverket

4000

arkivering

Ingå kommun

500

infopunkt

Hagastiftelsen

750

lantbruksprojekt 2020

Ingå sparbanksstiftelse

2000

evakueringsprojekt

Byamöten

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också disponerat mötesrummet för möten.

 

Styrelsen

Byarådets styrelse har aktivt engagerat sig i verksamheten. Caj Degerholm valdes till ordförande för 2019. Styrelsen har bestått av Tanja Ljungqvist, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Karl-Göran Karlsson, Leif  Nystén, Tom Räihä och Bengt-Olof Wikström.  Som revisor har Monica Westermarck fungerat med Magnus Malmberg som suppleant. Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten.

Degerby den 16 mars 2020

Styrelsen för Degerby  byaråd rf                                             

Caj Degerholm, ordförande

Tanja Ljungqvist, vice ordförande

Lena Selén, sekreterare                               

Karl-Göran Karlsson                                                             

Leif Nystén 

Tom Räihä

Bengt-Olof Wikström

Balans2019

Balans2019b

Resultat2019A page 001

 revision för 2019