Presenterades på årsmötet 16.5.2022

Degerby byaråd rf

Verksamhetsberättelse

2021

make degerby

Två stora evenemang genomfördes under året:

Störst och mest välbesökt var Degerbydagen med publikdragande Arne Alligator och Djungeltrumman på scenen och efteråt bandet Covericks allra första uppträdande i den sammansättningen.

 

Årets stora nyhet

I augusti introducerades filmprojektet Röster från Parentesen, som med största sannolikhet kommer att ha en positiv inverkan på kännedomen om Porkalas historia i allmänhet och Igormuseet i synnerhet. Projektgruppen är densamma som svarade för den uppmärksammade och kritikerrosade Harparskogfilmen, med Kerstin Karlberg som projektchef med ansvar för ekonomin som hålls helt separat från byarådets ekonomi. Igormuseets arkiv spelar givetvis en central roll och byarådets aktiva har intervjuats för projektet.

Evenemang och möten

Av årets evenemang var givetvis Degerbydagen den 7 augusti den stora publiksuccén. Det utvidgade talkogänget gjorde väl ifrån sig och den utlånade scenen från Oy Rajalin Ab fungerade perfekt. Också Öppna byars dag den 12.6. med ett virtuellt Byarally och besök från Degerö gård med ett tjeckiskt transportfordon väckte intresse och lockade besökare.

Den gemensamma museidagen med Hangö frontmuseum och Kaarteen sotamuseo andra veckoslutet i september genomfördes också det här året, Lundströms 50-talsbuss fungerade som dragplåster.

Två välbesökta berättarkvällar ordnades under hösten: den 28 oktober var temat Porkalagränsen med bla. Sune Sahlstedt som introduktör och den 24 november presenterade Anna och Jukka Soisalon-Soininen sin bok om Mannerheim och Polen. De intervjuades av Henrik Ekberg inför en intresserad publik.

Kyrkkaffen efter gudstjänsterna i Degerby ordnades bara några gånger under året på grund av pandemibestämmelserna. Friluftsgudstjänsten på Gutsåker var välbesökt.

 

Degerby Igor-museet

Antalet besökare ökade något i jämförelse med året 2020 då pandemin grasserade som värst. Totalt 1504 besökare blev slutresultatet – ungefär hälften av normala över 3000. De flesta kom i små grupper som gav gott om jobb åt guiderna. I samband med Öppna byars dag presenterades årets nya utställningar på museet:  Underbara kvinnor i Degerby, Elvis Presley och Olavi Ala-Kulppi i kombination med en utställning av lantbruksverktyg som upplevt evakuering och återkomst. För barnen sammanställdes ett escapeprojekt på temat Tomten på Domarberget. Museishopens nya utbud av läckra Degerbyprodukter presenterades av Veronika Bäckman.

Projekt

Filmprojektet Röster från Parentesen har skötts separat från byarådets övriga verksamhet - projektets bokslut och verksamhetsberättelse presenteras skilt.

Byarådets treåriga digitaliseringsprojektet med Kulturfonden som huvudfinansiär avslutades och har utvidgat marknadsföringen med kortfilmer om bland annat Grefvas-bunkern. För museet har ett tiotal utställningar digitaliserats för visning i en touchscreen skärm. Dessutom har Degerbybor som var med om återkomsten medverkat i filmade intervjuer.

Aktiva

Sonja Bäckman fortsatte att som konsult på köptjänstbasis hålla uppsikt över arkivet och bistå vid utställningarna och marknadsföringen. Som guide, arkiverare och teknisk expert fungerade Alexander Johansson en stor del av sommaren. Saga Eskman har huvudsakligen fungerat som arkivarie på deltid. Lena Selén har fungerat som verksamhetsledare, guide och utställningsansvarig i samarbete med Berndt Gottberg. Axxellstuderanden Minmin Zhao praktiserade under våren och avlade i november ett guideprov med toppbetyg.

Lönestödsprojekt

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland ledde ända till slutet av året har gjort det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös. Till början av maj var Jouko Kautto anställd som byahjälp. Han efterträddes i slutet av maj av Robert Sonntag.

 

Donationer

Byarådet har under året erhållit en stor mängd bilder som efterhand införts i arkivet. Marjatta Seger i Lojo har bidragit med sin mammas lottadräkt: Hilkka Aropaltio-Keinänen verkade i Sotasairaala 30 i Petäjävesi februari 1940, också i Uleåborg. Bengt-Olof Wikström har donerat en skolpulpet. Loa Droz har förmedlat tre Lottakoppar från Ingå marthaförening och Eeva Leinonen har donerat en omfattande  brevsamling från en karelarfamilj som var evakuerad till Prästgården i Degerby.

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har ansvarat för arkivet med Saga Eskman som arkivarie. De arkiverade objekten är nu 9071 plus 41 utställningar.  En stor mängd objekt är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året. Den har städats regelbundet och bland annat fått en ny förvaringslåda för leksaker.

 

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf, Västnyländska kultursamfundet, Ingå musei- och hembygdsförening, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. Byarådet är också stödjande medlem av Museiföreningen i Finland.

 

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor, www.degerby.fi,  och både byn och museet finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt i Museiverkets museiportal och på Visit-Espoos sidor. Byarådets evenemang och museum marknadsförs digitalt också i Kuturforum och Pla2Go.Byarådets verksamhet uppmärksammades i VN, Kirkkonummen Sanomat, Länsi-Uusimaa och Ilta-Sanomat.

Representation

Saga Eskman och Lena Selén har deltagit i ett flertal kurser, ordnade av Novago, Museiverket, Nylands förbund.

Understöd Fonderna har också under det här året stött byarådet. Dessutom har vi fått bidrag för arkiveringen.

 

Sophie von Julins fond

8000

Nybygge, verksamhet

Kulturfonden

4000

verksamheten

Kulturfonden, 3-årsprojekt

8000

digitaliseringsprojekt

Museiverket

4000

Arkivering

Hagastiftelsen

750

Lantbruksprojekt 2021

Undervisningsministeriet

2500

Coronastöd

Undervisningsministeriet

4000

Coronastöd

Byamöten

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också disponerat mötesrummet för möten.

 

Styrelsen

Kim Rajalin har fungerat som byarådets ordförande.

Styrelsen har i övrigt bestått av Dick Karlsson, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Karl-Göran Karlsson, Leif  Nystén, Tom Räihä och Bengt-Olof Wikström.  Som revisor har Monica Westermarck fungerat med Magnus Malmberg som suppleant. Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten.

Degerby den 26 april 2022

Styrelsen för Degerby byaråd rf

Kim Rajalin, ordförande                   Dick Karlsson, vice ordförande

       

Karl-Göran Karlsson                                Leif Nystén

Tom Räihä                                                Helena Selén

                  

Bengt-Olof Wikström

 

Bokslut sid2ResultatBokslut sid2Resultat