Presenteras på årsmötet 13.6.2020

Balans- och resultaträkning och revisionsberättelse efter verksamhetsberättelsen

Degerby byaråd rf

Verksamhetsberättelse

2019

Dbr HÄNT 904b

kommunvapnetb

Degerbydagen, den trettionde i ordningen och enligt förhandsbedömningarna den sista, blev en framgång, i synnerhet för folkdräkterna som i stora mängder satte en färggrann prägel på dagen. Schottisen från museigården till torget väckte positiv uppmärksamhet. Tack till Cilla Törnblom och alla folkdansarna!

Nyheter

Museikortert blev årets nyhet som uppskattades stort och ökade antalet enskilda besökare. Byarådet deltog aktivt i arbetet för nya Östra Ingå vattenandelslag som startades den 24 april med sikte på att ge hela Degerby en ordnad vatten- och avloppsförsörjning. Degerby kommuns ursprungliga kommunvapen presenterades till allmän förvåning av Kommunstiftelsen.

Degerby Igor-museet

Årets utställningar lades delvis upp digitalt som en förövning för det digitalprojekt som ska vara genomfört 2021. Årets teman var: När marinbasen rustade upp för atomkrig, Uppbrott från den lyckliga byn, Kärlek över alla gränser, Återkomst och Kyrkkorset i Degerby. I det nya touchscreensystemet gjordes fyra utställningar på finska, fyra på svenska och en på engelska. Besökarantalet höll sig kring 3000, bland dem märktes Rysslands militärattaché med familj.

Evenemang och möten

De nya utställningarna invigdes i samband med Öppna byars dag den 8 juni. Rysk musik var temat för dagens program med Polina Aronson och Sergej Trofimov

Degerbydagen  lördagen den 3 augusti var den trettionde i ordningen och firades med folkdräkter som bärande tema och i gott samarbete med Degerby ungdomsförening. Ingå folkdansare med Cilla Törnblom och Ingolf Backman i spetsen ledde dansen som gick över museigården och fortsatte till torget. Publikuppslutningen var god och Degerbymarthornas våfflor som den här gången stektes på museigårdens såldes slut. Café Sidenvägen med Mia Hansson som koordinerande kraft sålde också slut sina exotiska produkter. På torget hade försäljarna god kommers och många intresserade samlades kring de stånd som Rosk´n Roll och Karis telefon delade ut information från. Nybildade Östra Ingå vattenandelslags information på Rosenberg med Kati Lunden som informatör drog proppfullt hus. På museet guidade Alexander Johansson och demonstrerade de allra första utställningarna gjorda i touchscreen-metoden.

Ett städtalko ordnades den 4 maj i samarbete med Ingå gårdsförening.

Forneldskvällen den 31 augusti hölls i keldjursparken med magikern Mano d´Oro och fyrverkeri som program.

En mycket uppskattad berättarkväll ordnades den 3 december med Henrik Ekberg som suverän föreläsare.

Gudstjänstgruppen har regelbundet sammanträtt onsdagen eller torsdagen en vecka eller två före högmässorna i Degerby andra söndagen i månaden. Terese Norrvik har fungerat som sekreterare för gruppen.

Kyrkkaffet efter församlingens gudstjänster i Degerby en gång i månaden har klart medverkat till att höja gudstjänsternas besökarstatistik. Serveringen har huvudsakligen skötts av talkokrafter.

Donationer

Byarådet har under året erhållit en stor mängd bilder som efterhand införts i arkivet. Jarl Österman har donerat Hindersmors kyrksjal och Ulli Malmström en ring från 1940-talets guldinsamling. Hans Baarman har bidragit med föremål upphittade i Kyrkslätt 1956 och sin mor Anita Hagelbergs bilder och minnen.

Anställda

Sonja Bäckman fortsatte att hålla uppsikt över arkivet och sköta en del av arkiveringen. Som guide, arkiverare och teknisk expert fungerade Alexander Johansson i juli, augusti, september. Saga Eskman som slutade sitt jobb som byahjälp i början av juni återanställdes av byarådet på sommaren med arkivering som huvuduppgift. Lena Selén har fungerat som oavlönad verksamhetsledare och guide. Berndt Gottberg har skött huvudparten av de beställda guideuppdrag som betalats direkt av besökarna. Under våren var Axell-studeranden Minmin Zhao praktikant i museet och gjorde bland annat en broschyr om museet på kinesiska.

Lönestödsprojekt

Byahjälpsprojektet som föreningen Byaverksamhet i Finland leder och som gör det möjligt att med ett lönestöd från NTM-centralen anställa en långtidsarbetslös fortsatte från föregående år och avslutades i början av juni. I början av året var pol.mag. Sakari Haapamäki provanställd en dag i veckan och övergick från och med den 1 september till en ettårig anställning med lönestöd från NTM-centralen. Han har arbetat med de kommande utställningarna för 2020 med huvudvikten vid museets Västankvarnprojekt.

Fotoarkivet växte

Sonja Bäckman har under året ansvarat för arkivet med Saga Eskman och Alexander Johansson som medhjälpare. De arkiverade objekten är nu 8305 plus 39 utställningar.  En stor mängd objekt är förberedda och väntar på att införas i Sofie-arkivet med server i Umeå.

Lekparken populär

Lekparken i byns centrum har varit i flitig användning under året. Ett nytt staket sattes upp med Karl-Göran Karlsson, Alf Hindersson, Bengt-Olof Wikström och Berndt Gottberg som talkokrafter.

Samarbetsparter

Byarådet har under året samarbetat med Degerby ungdomsförening, Folkhälsan i Degerby, Degerby lantmannagille, Ingå församling, Porkala Parentesen rf, Västnyländska kultursamfundets Vevi-projekt, Ingå musei- och hembygdsförening, Lomalaiduns Kylään.fi för utveckling av byaturismen, Suomen Maaseutuyrittäjät, Byaverksamhet i Finland, Pomoväst och det baltiska nätverket för kalla krigets minnesmärken kring Östersjön. Byarådet är också stödjande medlem av Museiföreningen i Finland.

Marknadsföring

Museet har en egen sida i byarådets hemsidor och finns med i Face-book och på fyra olika sidor i Porkala Parentesens hemsidor på adressen www.porkkala.net samt i Museiverkets museiportal och på Visit-Kirkkonummis sidor. Igormuseet finns med i Kylään.fi- sidorna. Byarådets verksamhet uppmärksammades i VN, Kirkkonummen Sanomat och Yle-Vega.

Representation

Sakari Hapamäki och Lena Selén har deltagit i museiverkets museikortskurs i Helsingfors 21.10. och i Novagos marknadsföringskurs 22.10. Jubilerande Degerby uf uppvaktades på sitt 110-årsjubileum med en Degerbyvimpel.

Understöd

Fonderna har också under det här året stött byarådet. Dessutom har vi fått bidrag för arkiveringen.

Sophie von Julins fond

4500

verksamheten

Kulturfonden

3000

verksamheten

Kulturfonden, 3-årsprojekt

3000

digitaliseringsprojekt

Museiverket

4000

arkivering

Ingå kommun

500

infopunkt

Hagastiftelsen

750

lantbruksprojekt 2020

Ingå sparbanksstiftelse

2000

evakueringsprojekt

Byamöten

4H i Sjundeå och Ingå har under höst- och vårterminerna hyrt Rosenberg en dag varannan vecka för eftermiddagsverksamhet för skolelever. Föreningar och väglag i Degerby har också disponerat mötesrummet för möten.

 

Styrelsen

Byarådets styrelse har aktivt engagerat sig i verksamheten. Caj Degerholm valdes till ordförande för 2019. Styrelsen har bestått av Tanja Ljungqvist, vice ordförande, Lena Selén sekreterare och kassör, Karl-Göran Karlsson, Leif  Nystén, Tom Räihä och Bengt-Olof Wikström.  Som revisor har Monica Westermarck fungerat med Magnus Malmberg som suppleant. Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten.

Degerby den 16 mars 2020

Styrelsen för Degerby  byaråd rf                                             

Caj Degerholm, ordförande

Tanja Ljungqvist, vice ordförande

Lena Selén, sekreterare                               

Karl-Göran Karlsson                                                             

Leif Nystén 

Tom Räihä

Bengt-Olof Wikström

Balans2019

Balans2019b

Resultat2019A page 001

 revision för 2019